اعضای هیات مدیره

احسان باجلان

سمت

مدیرعامل

تحصیلات