اعضای هیات مدیره

سیداکبر موسویان

سمت

عضو هیات مدیره

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت

دانش آموخته رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت تولید و کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دارای قریب به 25 سال سابقه کار در رده های کارشناسی و سرپرستی در ذوب آهن اصفهان عضو شورای حل اختلاف دادگستری مبارکه و هیات تشخیص حل اختلاف اداره کار لنجان