اعضای هیات مدیره

رسول سلمانی

سمت

عضو هیات مدیره

تحصیلات