اعضای هیات مدیره

محمد ابوطالبی

سمت

عضو هیات مدیره

تحصیلات