اعضای هیات مدیره

اکبر هاشم زاده

سمت

رئیس هیات مدیره

تحصیلات