خرید اجزای سقف اینتل دک (بلوک های فوقانی و تحتانی)

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد خرید اجزای سقف اینتل دک مورد نياز خود را از طریق مناقصه عمومی تک مرحله ای را به صورت ریالی خریداری نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد خرید اجزای سقف اینتل دک مورد نياز خود را از طریق مناقصه عمومی
تک مرحلهای را به صورت ریالی خریداری نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را
با توجه به اسناد مناقصه و سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.