احسان باجلان

سمت

مدیرعامل

تحصیلات

کارشناسی مهندسی عمران

_ مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان / از تاریخ 16/09/1398 تا کنون _ پروژه های در دست اقدام: 1- پروژه مسکونی 46 واحدی دماوند 1 / 2- پروژه 80 واحدی مسکونی-تجاری دماوند 2 / 3- پروژه 66 واحدی مسکونی / تجاری-اداری دماوند 3 _ مدیر دفتر فنی / شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 5 اصفهان/ 1396 تا 15/09/1398 _ پروژه های در دست ساخت: 1- پروژه مسکونی 408 واحدی مهتاب دو / 2- پروژه مسکونی 90 واحدی مهتاب یک / 3- پروژه مسکونی 112 واحدی هفت آسمان / 4- پروژه 110 واحدی نگین کاوه / 5- پروژه 80 واحدی آبشار _ مدیر دفتر فنی/ اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان اصفهان/ 1391 تا کنون _ کارشناس فنی/ اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن استان اصفهان/ 1395 تا کنون _ سرپرست دستگاه نظارت و مدیر دفتر فنی/ پروژه 450 واحدی بهار/ اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن استان اصفهان/ 1390 الی 1394