سیدفرهاد محمدحجازی

سمت

نایب رئیس هیات مدیره

تحصیلات

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

- مهندس ارشد برق در کوره بلند ( سابقه ۲۴ سال )- لیسانس مهندسی برق ( الکترونیک )- فوق لیسانس مدیریت اجرایی- عضو ، طراح و ناظر پایه ۱ سازمان نظام مهندسی استان اصفهان ( سابقه ۱۳ سال )- کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات ( سابقه ۹ سال )- عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک