رسول سلمانی

سمت

عضو هیات مدیره

تحصیلات

کارشناسی