اکبر هاشم زاده

سمت

رئیس هیات مدیره

تحصیلات

كارشناسي ارشد مديريت مالي

_ سوابق تدريس دانشگاهي: داراي 15سال سابقه تدريس در دانشگاه هاي آزاد، غير انتفاعي، پيام نور، علمي كاربردي در استان اصفهان در دروس مالي و مديريت _ مديرگروه رشته مديريت و حسابداري دانشگاه علمي كاربردي صنايع دفاع وابسته به دانشگاه مالك اشتر _12سال سابقه برگزاري آموزش ضمن خدمت براي كاركنان سازمان هاي دولتي و خصوصي نظير: شركت هاي سهامي ذوب آهن اصفهان، فولاد آلياژي، سيمان سپاهان ، فرآورده هاي نسوز درخصوص آموزش ضمن خدمت كاركنان در مباحث مالي و مديريتي _ برگزار كننده دوره هاي آموزشي مديريت سرمايه گذاري ، ماليات ، بيمه ، حسابداري مديريت ، قانون مبارزه با پولشويي و... برا ي موسسات آموزشي (موسسه آموزشي مشاوران تحليل سيستم ، تدبير صنعت ، مركز تحقيقات صنعتي و ... همچنين شركت هاي دولتي و خصوصي در سطح استان اصفهان ( ذوب آهن اصفهان ، فولاد آلياژي ، سيمان سپاهان ، فراوردهاي نسوز ، شركت پويش بازرگان،شركت پويش معادن و...) _ سوابق اجرايي: 25سال سابقه كاراجرايي در سمت هاي سازماني كارشناسي ،كارشناسي ارشد و سرپرستي در حوزه مالي و اقتصادي، در مشاغل(اعتبارات اسنادي ، بيمه ،ماليات، مبارزه با پولشويي) در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان. _ تهيه كننده آيين نامه معاملات و دستورالعمل هاي مالي از قبيل تنخواه گردان حسابداري، مبارزه با پولشويي ، نگهداري اموال و دارايي ها ، شناسايي هزينه هاي جاري و سرمايه اي براي شركت هاي خصوصي (شركت پويش بازرگان، شركت فولاد آلياژي اصفهان، سيمان سپاهان و...) _ رئیس هيات مديره تعاوني مسكن كاركنان ذوب آهن اصفهان