تامین متریال و اجرای لوله کشی گاز دماوند 1 و 2 و 5

 • تاریخ شروع : 1401/01/24
 • تاریخ پایان : 1401/02/05
 • تاریخ بازگشایی : 1401/02/05
مشاهده

شرکت تعاونی مسکن در نظر دارد خدمات مهندسی مربوط به پروژه دماوند 1 را با مشخصات زیر را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا مقتضی است قیمت¬های پیشنهادی خود را با رعایت کلیه مفاد ذیل فرم حداکثر تا تاریخ 25/05/1399 در پاکت دربسته به امور اداری شرکت تعاونی مسکن تحویل نمایید.

 • تاریخ شروع : 1399/05/15
 • تاریخ پایان : 1399/05/25
 • تاریخ بازگشایی : 1399/05/30
مشاهده

شرکت تعاونی دوب آهن در نظر دارد پوشش بیمه ای پروژه دماوند 1 را از طریق مناقصه به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید.. لذا مقتضی است قیمت های پیشنهادی خود را با رعایت کلیه مفاد ذیل فرم حداکثر تا تاریخ 20/05/1399 در پاکت دربسته به امور اداری شرکت تعاونی مسکن تحویل نمایید.

 • تاریخ شروع : 1399/05/15
 • تاریخ پایان : 1399/05/20
 • تاریخ بازگشایی : 1399/05/25
مشاهده

شرکت تعاونی در نظر دارد عملیات اجرای گودبرداری پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید.. لذا مقتضی است قیمت¬های پیشنهادی خود را با رعایت کلیه مفاد ذیل فرم حداکثر تا تاریخ 15/02/1399 در پاکت دربسته به امور اداری شرکت تعاونی مسکن تحویل نمایید.

 • تاریخ شروع : 1399/05/05
 • تاریخ پایان : 1399/05/15
 • تاریخ بازگشایی : 1399/05/25
مشاهده

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد عمليات اجراي خاکبرداري و گودبردراي مورد نياز خود را از طریق مناقصه عمومی تک مرحله اي را به صورت ریالی خریداري نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.

 • تاریخ شروع : 99/12/09
 • تاریخ پایان : 99/12/18
 • تاریخ بازگشایی : 99/12/19
مشاهده

شركت تعاونی مسکن كاركنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد خريد 8396 تن از بتن سازه اي مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومی تک مرحلهاي را به صورت ريالی و تهاتري خريداري نمايد. متقاضيان واجد شرايط شركت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و ساير ضمائم پيوست به شرح ذيل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند.

 • تاریخ شروع : 99/10/08
 • تاریخ پایان : 99/10/18
 • تاریخ بازگشایی : 99/10/20
مشاهده

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد خرید اجزای سقف اینتل دک مورد نياز خود را از طریق مناقصه عمومی تک مرحلهای را به صورت ریالی خریداری نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.

 • تاریخ شروع : 99/07/28
 • تاریخ پایان : 99/08/08
 • تاریخ بازگشایی : 99/08/10
مشاهده

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد خرید، حمل ، نصب و راه اندازي دو دستگاه تاور کرین مورد نياز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي را به صورت ریالی خریداري نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.

 • تاریخ شروع : 99/07/12
 • تاریخ پایان : 99/07/22
 • تاریخ بازگشایی : 99/07/23
مشاهده

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد جهت اجراي اسکلت بتنی (اینتل دک) پروژه دماوند 1 از طریق مناقصه عمومی تک مرحلهاي را به صورت ریالی و تهاتري اجرا نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی خود را با توجه به اسناد مناقصه و سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.

 • تاریخ شروع : 99/07/12
 • تاریخ پایان : 99/07/22
 • تاریخ بازگشایی : 99/07/23
مشاهده

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد خرید سيمان مورد نياز خود را از طریق مناقصه عمومی تک مرحله اي را به صورت ریالی خریداري نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.

 • تاریخ شروع : 99/07/12
 • تاریخ پایان : 99/07/22
 • تاریخ بازگشایی : 99/07/23
مشاهده

شركت تعاونی مسکن كاركنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد خريد بخش اول از ميلگرد مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومی تک مرحلهاي را به صورت ريالی و تهاتري خريداري نمايد. متقاضيان واجد شرايط شركت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و ساير ضمائم پيوست به شرح ذيل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند.

 • تاریخ شروع : 99/07/05
 • تاریخ پایان : 99/07/16
 • تاریخ بازگشایی : 99/07/19
مشاهده

شرکت تعاونی در نظر دارد پوشش بیمه های پروژه دماوند 2،3،4 را از طریق مناقصه به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید. لذا مقتضی است قیمتهای پیشنهادی خود را با رعایت کلیه مفاد ذیل حداکثر تا تاریخ99/07/03 در پاکت دربسته به امور اداری شرکت تعاونی مسکن تحویل نمایید.

 • تاریخ شروع : 99/06/25
 • تاریخ پایان : 99/07/03
 • تاریخ بازگشایی : 99/07/05
مشاهده