فروش واحدهای مسکونی و تجاری تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد تعدادي از واحدهای ساخته و تكميل شده و در حال ساخت خود را بر اساس فهرست پیوست از طریق آگهی مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به شرح زیر و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را از طریق کد مزایده گزار شماره 1352 به فروش رساند

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد تعدادي از واحدهای ساخته و تكميل شده و در حال ساخت خود را بر اساس فهرست پیوست از طریق آگهی مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به شرح زیر و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را از طریق کد مزایده گزار شماره 1352 به فروش رساند:
متقاضیان محترم می¬توانند از تاریخ انتشار آکهی 07/04/1401 لغایت ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 14/04/1401 ، نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه WWW.TMKZ.IR اقدام و با تکمیل فرم مربوطه و ارائه یک فقره فیش بانکی به مبلغ سپرده مورد تقاضا در وجه شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان به عنوان تضمین شرکت در مزایده تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 20/04/1401 نسبت به ارائه و ثبت قیمت پیشنهادی مورد تقاضای خود اقدامات لازم را انجام دهند .
( تحویل فیش بانکی سپرده شرکت در مزایده الزاما تا ساعت 14:00 روز 20/04/1401 تحویل دبیرخانه شرکت شده و رسید دریافت نمایند .)
مراحل و شرایط ثبت نام و مشارکت در مزایده :
مراجعه به دفتر شرکت تعاونی ، احراز شرایط لازم و اخذ تائیدیه جهت شرکت در مزایده
واریز وجه ضمانت شرکت در مزایده به حساب 0209171515005 و یا شماره شبا IR050170000000209171515005 بانک ملی شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان و ارائه فیش بانکی به واحد مالی شرکت تعاونی و دریافت رسید.
سایر مدارک شامل: کپی تمام صفحات شناسنامه – کپی کارت ملی ( همراه با ارائه¬ی اصل به واحد اداری )
تکمیل فرمهای مربوط به شرکت در مزایده

553 بار مشاهده