آگهی مزایده عمومی ( نوبت دوّم )

فروش واحدهای مسکونی و تجاری تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان به صورت مزایده با شرایط ویژه و مدت زمان محدود

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد تعدادي از واحدهاي ساخته و تکميل شده و در حال ساخت خود را بر اساس فهرست پيوست از طریق آگهی مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به شرح زیر و با جزئيات مندرج در اسناد مزایده را از طریق کد مزایده گزار شماره 1352 به فروش رساند

278 بار مشاهده