مناقصه عمومي شماره 140106 - خرید مصالح

شركت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در خرید مصالح مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی تک مرحله¬ای را به صورت ريالی و تهاتری واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط شركت در مناقصه مي توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و ساير ضمائم پيوست به شرح ذيل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند

شركت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در خرید مصالح مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی تک مرحله¬ای را به صورت ريالی و تهاتری واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط شركت در مناقصه مي توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و ساير ضمائم پيوست به شرح ذيل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند

567 بار مشاهده