انتقال حساب های شرکت تعاونی به بانک قرض الحسنه رسالت

با توجه به انتقال حساب های شرکت تعاونی جهت بهره مندی بهتر اعضا به بانک قرض الحسنه ی رسالت، زین پس فقط و فقط واریز وجوه به حساب های اعلامی انجام گردد. بدیهی است هرگونه واریز به حساب های دیگر شرکت تعاونی، در سیستم امتیازبندی لحاظ نمی گردد.

با توجه به انتقال حساب های شرکت تعاونی جهت بهره مندی بهتر اعضا به بانک قرض الحسنه ی رسالت، زین پس فقط و فقط واریز وجوه به حساب های اعلامی انجام گردد. بدیهی است هرگونه واریز به حساب های دیگر شرکت تعاونی، در سیستم امتیازبندی لحاظ نمی گردد.


پروژه ی دماوند یک
شماره کارت: 0676-1033-7270-5041
شماره حساب: 10/3384059/6
شماره شبا: IR38-0700-0010-0012-3384-0590-06

پروژه ی دماوند دو
شماره کارت: 0650-1033-7270-5041
شماره حساب: 10/3384059/4
شماره شبا: IR92-0700-0010-0012-3384-0590-04

پروژه ی دماوند سه
شماره کارت: 0684-1033-7270-5041
شماره حساب: 10/3384059/7
شماره شبا: IR11-0700-0010-0012-3384-0590-07

پروژه ی دماوند چهار
شماره کارت: 0668-1033-7270-5041
شماره حساب: 10/3384059/5
شماره شبا: IR65-0700-0010-0012-3384-0590-05

پروژه ی هایلند یک
شماره کارت: 0643-1033-7270-5041
شماره حساب: 10/3384059/3
شماره شبا: IR22-0700-0010-0012-3384-0590-03