پروژه ها

فروغی (خیابان فروغی)

متر مربع

ویژگی های پروژه

تعداد آپارتمان

50

پیشرفت پروژه

100 %