پروژه ها

ارتش(خیابان ارتش)

متر مربع

ویژگی های پروژه

تعداد آپارتمان

14

پیشرفت پروژه

100 %