پروژه ها

مهتاب (ملک شهر)

متر مربع

ویژگی های پروژه

تعداد آپارتمان

20

پیشرفت پروژه

100 %