پروژه ها

صدرا (شفق)

متر مربع

ویژگی های پروژه

تعداد آپارتمان

117

پیشرفت پروژه

100 %