ممنوعیت برگزاری مجامع عمومی تعاونی ها در شرایط پاندمی کرونا

با پیگیری‌های انجام شده وفق مصوبه ی هیات مدیره مستمرا در خصوص برگزاری مجمع عمومی مکاتبات لازم با اداره کل تعاون صورت پذیرفته است. لذا با توجه به شرایط پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی تجویز برگزاری مجمع صادر نمیگردد.

در این اطلاعیه آمده است با توجه به اعلام وضعیت قرمز سراسری برگزاری هرگونه مجامع عمومی تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است لذا به استناد بند 4 مصوبه کمیته مشورتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، مورخ 2 تیرماه 1399 وهمچنین به استناد تبصره ذیل ماده 29 اساسنامه (چنانچه پس از انقضای مدت تصدی هیات مدیره و بازرس، انتخابات هیات مدیره جدید انجام نشده باشد، هیات مدیره موجود و یا بازرس موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره و بازرس جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره تعاونی را بر عهده خواهند داشت

741 بار مشاهده