مناقصه عمومی

برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای اجرای اسکلت بتونی پروژه هایلند شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن واقع در استان مازندران به صورت ریالی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد اجراي اسکلت بتنی پروژه هایلند خود را از طریق مناقصه عمومی تک مرحلهاي
را به صورت ریالی واگذار نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و
سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.

278 بار مشاهده