اجرای دستمزدی (بدون مصالح) اسکلت بتنی دماوند 4

برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای اجرای اسکلت بتونی پروژه دماوند 4 شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن واقع در استان اصفهان به صورت ریالی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد اجراي اسکلت بتنی دماوند 4 خود را از طریق مناقصه عمومی تک مرحلهاي را
به صورت ریالی واگذار نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و
سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.

282 بار مشاهده