مناقصه عمومي شماره 140101

شركت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد اجرای دستمزدی عمليات تیغه چینی، پلاستر، گچ و خاک و شیب¬بندی خود را از طريق مناقصه عمومی تک مرحله¬ای را به صورت ريالی واگذار نمايد.

متقاضيان واجد شرايط شركت در مناقصه مي توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با توجه به اسناد مناقصه و ساير ضمائم پيوست به شرح ذيل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند.

283 بار مشاهده