مناقصه عمومی شماره 140103

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد اجراي عمليات خاکبرداري و گودبرداري پروژه دماوند 5 و 6 را از طریق مناقصه عمومی تک مرحلهاي را به صورت ریالی واگذار نماید.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظردارد اجراي عمليات خاکبرداري و گودبرداري پروژه دماوند 5 و 6 را از طریق مناقصه
عمومی تک مرحلهاي را به صورت ریالی واگذار نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی و بازرگانی خود را با
توجه به اسناد مناقصه و سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.

200 بار مشاهده