انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در روزنامه نسل فردا

در اجرای تبصره ماده ۲۱ و 34 اساسنامه شرکت، مبنی بر دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در روزنامه نسل فردا به شماره 6874 در تاریخ 01/06/1401 منتشر شد.

در اجرای تبصره ماده ۲۱ و 34 اساسنامه شرکت، مبنی بر دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در روزنامه نسل فردا به شماره 6874 در تاریخ 01/06/1401 منتشر شد.

574 بار مشاهده