لیست اسامی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسین

لیست اسامی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسین که تایید کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی های استان رسیده به شرح پیوست اعلام می گردد

لیست اسامی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسین که تایید کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی های استان رسیده به شرح پیوست اعلام می گردد

581 بار مشاهده