مناقصه عملیات نازک کاری پروژه دماوند 1

زمان برگزاری مناقصه عملیات نازک کاری پروژه دماوند 1 شركت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان از تاریخ 1401/10/25 لغایت 1401/11/05 می باشد

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد عملیات اجرای نازک کاری پروژه دماوند 1 را به صورت مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید. لذا از شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید در مناقصه با شرایط زیر شرکت نمایند.
موضوع مناقصه: عملیات نازک کاری پروژه دماوند 1
تاریخ دریافت اسناد و تحویل پاکت ها: 1401/10/25 لغایت 1401/11/05
محل دریافت اسناد و پاکت ها: اصفهان، شهرک امیریه، خیابان اول، فرعی ششم، پلاک 4
تاریخ تحویل پاکت ها: 1401/11/10
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1401/11/11
بهای فروش اسناد: مبلغ 1،500،000 ریال به صورت رسید بانکی واریز به حساب شماره 0210948863002 بانک صادرات به نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان یا رسید بانکی دستگاه کارت خوان مستقر در محل دفتر شرکت

1500 بار مشاهده