مناقصه عمومی خرید آجر نما_ شماره 140202

شركت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد خرید آجر نما پروژه دماوند 1 را از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به صورت ريالی واگذار نمايد.

شركت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد خرید آجر نما پروژه دماوند 1 را از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به صورت ريالی واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط شركت در مناقصه مي توانند پيشنهاد قیمت خود را با توجه به اسناد مناقصه و ساير ضمائم پيوست به شرح ذيل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند.

249 بار مشاهده