فراخوان پرداخت اقساط نازک کاری برای پروژه دماوند 5

فراخوان پرداخت اقساط نازک کاری برای پروژه دماوند 5 _ بحمداله با عنایت به پیشرفت سفت کاری پروژه دماوند 5 برنامه ریزی های لازم جهت اجرای عملیات نازک کاری صورت گرفته است.

بحمداله با عنایت به پیشرفت سفت کاری پروژه دماوند 5 برنامه ریزی های لازم جهت اجرای عملیات نازک کاری صورت گرفته است. لازم به توضیح است آنالیز بهای انجام عملیات نازک کاری وفق ماده 46 اساسنامه به تایید هیات کارشناسان رسمی دادگستری رسیده است. لذا وفق محاسبه مبنای بهای نازک کاری، جدول زمان بندی پرداخت اعضا تهیه و ابلاغ گردید. لازم است مشارکت کنندگان، طبق تماس و ابلاغ واحد اداری شرکت تعاونی حداکثر تا تاریخ 1402/09/25 به دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار شفق مجموعه اداری آموزشی شرکت سهامی ذوب آهن مراجعه و نسبت به تحویل چک صیادی (بنفش) مطابق با جدول پرداخت و عقد قرارداد اقدام گردد.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه مشارکت کنندگان به دفتر تعاونی و عدم تعیین تکلیف قرارداد نازک کاری وفق ماده 58 اساسنامه، لغو عضویت شده و وجوه پرداختی عینا به حساب مشارکت کننده عودت و عضو جدید جایگزین خواهد شد.

490 بار مشاهده