استعلام خدمات معماری پروژه هایلند 1 و 2

شركت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد انجام خدمات معماری پروژه هایلند 1 و 2 خود را از طريق مناقصه عمومی به صورت ريالی واگذار نمايد.

259 بار مشاهده