مهتاب (ملک شهر)

  • 18 واحد مسکونی
  • 2700 متر مربع زیر بنا
تعداد واحد : 18
پیشرفت پروژه : 100 %
2700 متر متر مربع

ویژگی های پروژه

نمای خارجی پروژه

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه مهتاب

نمای خارجی

نمای داخلی پروژه مهتاب

نمای داخلی

نمای داخلی پروژه مهتاب

نمای داخلی

نمای داخلی پروژه مهتاب

نمای داخلی

نمای داخلی پروژه مهتاب

نمای داخلی

نمای داخلی پروژه مهتاب

نمای داخلی