نشاط (نگارستان)

  • واحد تجاری
  • سالن اجتماعات
  • مهد کودک
  • چیلر تراکمی
  • موتورختنه مرکزی
  • زیر بنای مفید 15450 متری
تعداد واحد : 126
پیشرفت پروژه : 100 %
23890 متر مربع

ویژگی های پروژه

نمای خارجی پروژه نگارستان

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه نگارستان

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه نگارستان

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه نگارستان

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه نگارستان

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه نگارستان

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه نگارستان

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه نگارستان

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه نگارستان

نمای خارجی

نمای خارجی پروژه نگارستان

نمای خارجی

تاسیسات پروژه نگارستان

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

تاسیسات پروژه نگارستان

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

تاسیسات پروژه نگارستان

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

نمای داخلی پروژه نگارستان

نمای داخلی

نمای داخلی پروژه نگارستان

نمای داخلی

نمای داخلی پروژه نگارستان

نمای داخلی

نمای داخلی پروژه نگارستان

نمای داخلی