دماوند 6 (مشتاق دوم)

  • موقعیت مکانی مناسب
تعداد واحد : 22
پیشرفت پروژه : 1 %
3850 متر مربع
10/3384059/9
5041721112178513
IR540700001000123384059009

ویژگی های پروژه

مراسم کلنگ زنی

تجهیز کارگاه

مراسم کلنگ زنی

تجهیز کارگاه

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای بتن مگر

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای بتن مگر

خاکبرداری و گودبرداری

اجرای فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی فونداسیون

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف اول

اجرای اسکلت و سفت کاری

اجرای سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری

بتن ریزی سقف دوم

اجرای اسکلت و سفت کاری